Žadatelé

Domov seniorů Benešov má stanoveno poslání, cíle služeb, cílovou skupinu a principy služeb. Prohlídka Domova vždy po předešlé telefonické domluvě.

Zájemce o poskytnutí sociální služby v Domově si telefonicky domluví schůzku se sociální pracovnicí, s ní osobně jedná o podmínkách přijetí.

 1. Sociální pracovnice reaguje písemně nebo ústně na dotazy zájemce a sdělí mu základní informace o:
  • domově s možností prohlídky Domova,
  • postupu podání žádosti,
  • hodnocení žádostí,
  • nabídne možnost smluvení termínu osobní návštěvy,
  • poskytne kontakty na případná jiná zařízení.

 

 1. Při osobním kontaktu zjišťuje sociální pracovnice se zájemcem o službu
  • potřeby a zájmy zájemce v Domově
  • představí zájemci v Domově poskytované služby

 

Žádost o přijetí do Domova lze podat osobně nebo poštou na předepsaném formuláři. Evidenci žadatelů o přijetí do Domova vede sociální pracovnice Domova, na kterou se může žadatel po celou dobu vedení žádosti obracet.

O přijetí uchazeče do Evidence žadatelů rozhoduje od roku 2017 Multidisciplinární komise složená z ředitele DS, lékaře, vedoucí sestry, vedoucí sociální pracovnice. Tato komise rozhoduje i o přijetí žadatelů na uvolněná místa v domově. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně.

Po posouzení žádosti je žadatel zařazen do evidence a jsou mu přiděleny body na základě bodových kritérií. O zařazení do evidence a výběru vhodného žadatele na volné místo si můžete přečíst v následujícím dokumentu:

Doporučený systém bodového hodnocení žadatelů o sociální službu.pdf

Formuláře potřebné pro podání žádosti:

Dotazník pro žadatele do domova

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Doporučené vybavení klienta k nástupu

Směrnice č.1 2019

Směrnice č.2 2019

Zásady ochrany osobních údajů

V případě potřeby dalších informací kontaktujte sociální pracovnici Bc. Kristýnu Kubáskovou na tel: 734 731 034.